Публічність

Повідомлення про плановану діяльністьПовідомлення про оприлюднення

проекту внесення змін до детального плану території (ДПТ) та звіту про

стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

1) Проект внесення змін до детального плану території
господарського двору в с. Поториця Сокальської територіальної громади
Червоноградського району Львівської області (ІV черга).
Метою даного проекту є зміна цільового призначення земельної ділянки
площею 0,5714 га, для розташування та обслуговування
сільськогосподарського підприємства по переробці та зберіганню зерна.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДПТ та Звіту про
СЕО – Сокальська міська рада.
Розробник проекту внесення змін до ДПТ – ФОП Дідик І.Є.
Розробник СЕО – ТзОВ «Еко Центр Проект».
3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій
та зауважень у процесі здійснення СЕО здійснюється відповідно до ЗУ «Про
стратегічну екологічну оцінку», а саме:
а) дата початку проведення громадського обговорення та строки
обговорення – 30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 29.12.22 р. по
27.01.23 р.;
б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень на
поштову адресу: Сокальська міська рада, 80000, Львівська обл.,
Червоноградський р-н, м. Сокаль, вул. Шептицького 44.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:
27.01.23 року о 14:00 в приміщенні колишньої Поторицької сільської ради
за адресою: 80038, Львівська обл., Червоноградський р-н., с.Поториця
вул.Зелена,112.
г) Ознайомитися з проектом і надати зауваження та пропозиції щодо
проекту внесення змін до ДПТ та звіту про СЕО можна за адресою:
Сокальська міська рада, 80000, Львівська обл., Червоноградський р-н, м.
Сокаль, вул. Шептицького 44.
ґ) Розпорядником інформації щодо стану довкілля та інформації
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується проекту є Сокальська
міська рада.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо
проекту внесення змін до ДПТ та звіту про СЕО : не передбачено.

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Ліга» ЛТД
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код згідно з ЄДРПОУ 19333135
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження: 80020, Львівська обл., Червоноградський р-н, с. Ульвівок,
вул. Над Бугом, буд. 1а;
Адреса для листування: 79007, м.Львів, вул. Січових Cтрільців буд. 12, кв. 9
тел.: (032) 261-06-50
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи 1
Реконструкція існуючого комплексу споруди водозливної греблі у селі Ульвівок
Червоноградського району Львівської області з метою будівництва міні-ГЕС
потужністю 999 кВт. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого
відновлюваного джерела енергії – води, орієнтовний термін експлуатації міні-ГЕС
50 років.
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Технічна альтернатива 1:
Встановлення у будівлі міні-ГЕС одного гідроагрегату компанії MAVEL (Чехія)
з поворотно-лопатевою турбіною (типу Каплан) подвійного регулювання витрат води
встановленою потужністю до 999 кВт.
Технічна альтернатива 2:
Встановлення у будівлі міні-ГЕС одного гідроагрегату компанії MAVEL (Чехія)
з пропелерною турбіною одноступеневого регулювання витрат води встановленою
потужністю до 995 кВт.
Враховуючи, що при реалізації технічної альтернативи 2 істотно скорочується
діапазон робочої зони гідроагрегату, а також, що робота гідроагрегату в режимах
відмінних від розрахункових пов’язана з підвищеною кавітацією, вібрацією та шумом
від споруди, тому альтернатива 1 є пріоритетна.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Територіальна альтернатива 1:
Будівництво міні-ГЕС в нижньому б’єфі існуючої гідроспоруди с. Ульвівок,
Червоноградський р-н. Львівська обл. Водозливна гребля на р .Західний Буг.
Територіальна альтернатива 2:
Будівництво міні-ГЕС на нижче, за течією, існуючої гідроспоруди с. Ульвівок,
Червоноградський р-н. Львівська обл. Водозливна гребля на р. Західний Буг.
Враховуючи, що використання існуючих гідроспоруди, під’їзних шляхів та
існуючих мереж суттєво зменшує негативний вплив на навколишнє середовище під час
будівництва, територіальна альтернатива 1 є пріоритетною
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
В соціальному плані реалізація проектних рішень має позитивне значення:
покращується стан довкілля, умови життєдіяльності населення, буде сприятиме
створінню робочих місць для місцевого населення на період будівництва та
експлуатації об’єкта, збільшення надходження податків в місцевий бюджет.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
В рамках реалізації Проекту, планується будівництво будівлі міні-ГЕС в складі:
 Водоприймальна частина;
 Машинна зала з верхньою будівлею;
 Водовідводна частина;
Встановлена гарантована потужність міні-ГЕС до 999 кВт, щорічний видобуток
електроенергії очікується на рівні 5 900 МВт/годин.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
Дотримання Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», Закону України «Про відходи»; Закону України «Про
охорону атмосферного повітря», Закону України «Про охорону земель», Водного
кодексу України, Земельного кодексу України.
Щодо технічної альтернативи 1:
 режим обмеженої господарської діяльності при використанні земельних ділянок
прибережних захисних смуг уздовж річки;
 дотримання «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними
водами»;

 дотримання нормативів шкідливих впливів на довкілля;
 забір води може здійснюватися при обов’язковому дотриманні мінімальної
санітарної витрати в основному руслі річці;
 розробка і здійснення заходів щодо запобігання можливим аваріям, а також
ліквідації їх можливих шкідливих екологічних наслідків;
 дотримання санітарних вимог;
 дотримання нормативів вібраційного та шумового навантаження на людину;
 забезпечення санітарних вимог при експлуатації.
Щодо технічної альтернативи 2 – аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1:
 дотримання санітарних вимог;
 протипожежні розриви між будівлями та спорудами.
Щодо територіальної альтернативи 2 – аналогічно територіальній альтернативі 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами
Щодо технічної альтернативи 1:
 застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню;
 захист персоналу від статичної електрики та короткого замикання;
 профілактичний огляд технічного стану обладнання і перевірка справності
захисних пристроїв обертових і рухомих частин, захисних екранів, а також пристроїв,
які підводять струм, включають і виключають живлення;
 забезпечення працівників індивідуальними засобами захисту, спеціальним одягом
і спеціальним взуттям;
 дотримання правил зберігання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх
вивіз на полігон ТПВ.
Щодо технічної альтернативи 2 – аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1:
компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог правил охорони праці і
виробничої санітарії;
Щодо територіальної альтернативи 2 – аналогічно територіальній альтернативі 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1
- вплив на клімат та мікроклімат – під час реконструкції та експлуатації міні-ГЕС
викиди парникових газів відсутні.
- вплив на повітряне середовище – під час реконструкції передбачаються викиди
від роботи будівельного автотранспорту, зварювальних та лакофарбних робіт; під час
експлуатації міні-ГЕС вплив відсутній;
- шумовий вплив – під час реконструкції акустичне навантаження від роботи
будівельного автотранспорту, роботи будівельних механізмів та техніки; шумове
навантаження під час будівельних робіт буде в межах норми і не завдасть негативного
впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей. Під час експлуатації
міні-ГЕС шумовий вплив допустимий;
- вплив на водне середовище – під час здійснення планованої діяльності з
урахуванням впровадження організаційно-технічних та природоохоронних заходів –
вплив під час буріння характеризується як екологічно допустимий; під час експлуатації

міні-ГЕС – вплив на водне середовище допустимий.
- вплив на гідрогеологічне середовище – допустимий. Під час реконструкції міні-
ГЕС відсутнє порушення природного стану геологічного розрізу; під час експлуатації
міні-ГЕС – вплив на гідрогеологічне середовище допустимий;
- вплив на ґрунти – під час реконструкції міні-ГЕС відсутні механічні порушення
поверхневого шару ґрунту при проведенні земляних робіт; для мінімізації впливу на
ґрунти родючий шар знімається та зберігається у спеціально відведених кагатах; під час
експлуатації – вплив допустимий;
- вплив на утворення та поводження з відходами – під час реконструкції та
експлутації міні-ГЕС передбачається утворення незначної кількості відходів. Відходи
тимчасово розміщуються у спеціально відведених місцях відповідно до класу
небезпеки, звідки видаляються на утилізацію згідно укладених договорів з
спеціалізованими підприємствами.
- вплив на рослинний та тваринний світ – вплив екологічно допустимий. Під час
реконструкції при проведенні земельних робіт передбачається порушення рослинного
шару. Вплив на іхтіофауну – екологічно допустимий. Під час експлуатації міні-ГЕС
вплив на рослинний та тваринний світ екологічно допустимий;
- вплив на об’єкти природно-заповідного фонду – негативний вплив відсутній.
Територія планованої діяльності, не має природно-заповідного статусу, не відносяться і
не межують з об’єктами ПЗФ.
- вплив на соціальне середовище – об’єкт планованої діяльності не створює
негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого
населення та несе позитивний аспект; забезпечення енергоресурсами населення і
промисловості даного регіону, залучення інвестицій в економіку району;
- вплив на техногенне середовище – відсутній; в рамках реалізації планової
діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована
діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об'єкти;
пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи
техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.
Щодо технічної альтернативи 2 – Аналогічно технічній альтернативі 1.
Щодо територіальної альтернативи 1:
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах виділених
земельних ділянках під провадження планованої діяльності.
Щодо територіальної альтернативи 2 – аналогічно територіальній альтернативі 1.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»)
Друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 1 частини 3 статті 3
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).
- п. 4.4 – гідроелектростанції на річках незалежно від потужності;
- п. 14 – розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов
провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про
провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження,
реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання
діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не
справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених
Кабінетом Міністрів України.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу
на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також
на соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат і
мікроклімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в
атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речових на межі санітарно-
захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на
довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка
впливу на довкілля ‒ це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої
додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації,
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу
на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості
громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого
суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в
оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого
Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до
повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські
слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про
що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки

впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і
пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх
персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту
з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається Управлінням ДІАМ у Львівській області

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони
не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій
(схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків
її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної
адміністрації, 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98;
тел./факс (032) 238-73-83, е-mail: envir@loda.gov.ua, Сорока Назарій Любомирович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)