Публічний договір про надання послуг з поводження з твердими побутовими відходами
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами фізичним або
юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами)
нерухомого майна, або іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого

майна, або юридичній особі, що об’єднує споживачів
у будівлі, мешканцям приватного сектору та багатоквартирних
житлових будинків у Сокальській міській територіальній громаді.
Комунальне підприємство «Сокальжитлокомунсервіс» в особі директора Марчука Сергія
Миколайовича, що діє на підставі Статуту, яке є виконавцем послуг зі збирання, вивезення та
утилізації твердих побутових відходів на території Сокальської міської територіальної громади
відповідно до рішення виконавчого комітету Сокальської міської ради No 296 від 13 жовтня 2022
року «Про затвердження протоколу конкурсної комісії з проведення конкурсу з визначенням
виконавця послуг зі збирання, вивезення та утилізації твердих побутових відходів на території
Сокальської міської територіальної громади», ст. 634 Цивільного кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 «Про затвердження Правил надання
послуг з вивезення побутових відходів», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють
порядок надання житлово-комунальних послуг (далі - Виконавець), пропонує фізичним або
юридичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або
іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна, або юридичній особі, що об’єднує
споживачів у будівлі, мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків у
місті Сокаль Львівської області (далі - Споживачам) отримувати послуги з поводження з
побутовими відходами (вивезення та захоронення твердих побутових відходів) в у Сокальській
міській територіальній громаді шляхом приєднання до цього Договору. Умови цього договору є
однаковими для усіх Споживачі.
Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного

кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-
приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір

(фактичне користування послугою, надання послуги Виконавцем, оплата за надану послугу та ін.).
Публікація даного Публічного договору в місцевих друкованих засобах масової інформації та/або
його розміщення на Інтернет-сторінці Виконавця є публічною офертою (пропозицією) на адресу
фізичних та юридичних осіб, що проживають (зареєстровані) чи є власниками (співвласниками,
користувачами) нерухомого майна у Сокальській міській територіальній громаді.

Умови приєднання до договору

1. Споживач який має намір отримувати послуги з поводження з побутовими відходами
(збирання, вивезення та розміщення побутових відходів) приєднується до Договору шляхом
оформлення та підписання заяви-приєднання до Договору, які розміщено на веб сайті Сокальської
міської ради.
2. Фактом згоди Споживача про приєднання до умов цього Договору є отримання
Виконавцем поданої Споживачем заяви-приєднання до умов договору (далі – заява-приєднання) за
формою, встановленою у додатку 1 до цього Договору, та/або шляхом вчинення Споживачем дій,
які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою, надання послуги
Виконавцем, оплата за надану послугу та ін.).

Предмет договору

3. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими
відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у
строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі рішення виконавчого
комітету Сокальської міської ради No 200 від 03 серпня 2022 року «Про затвердження тарифів для
КП «Сокальжитлокомунсервіс» на послуги з поводження з побутовими відходами» та відповідно

до правил благоустрою Сокальської міської територіальної громади розроблених з урахуванням
схеми санітарного очищення.
4. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною та безконтейнерною схемою.
5. Для вивезення твердих побутових відходів, надалі по тексту - ТПВ, за контейнерною
схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,75м3 та іншою ємкістю що
належать Виконавцю або Споживачу.
6. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи,
санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього
договору та графіка вивезення побутових відходів.
7. Вивезення ТПВ за безконтейнерною схемою застосовується в районах приватної забудови
Сокальської міської територіальної громади. При застосуванні безконтейнерної схеми Споживачі
послуг зобов’язуються виставляти в місцях, погоджених з Виконавцем закриті ємності – мішки
одноразові, які поверненню не підлягають, місткістю не більш як 0,12м3
.

8. Завантаження відходів у контейнери або закриті ємності здійснюється Споживачем.
Вивантаження відходів з контейнерів та завантаження мішків з відходами в спеціально обладнані
транспортні засоби здійснюється Виконавцем.
9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для
перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

Вимоги до якості послуг

10. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення
побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог
законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.
Права та обов’язки споживача

11. Споживач має право на:
1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами
договору;
2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з
поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу,
норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю
внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;
4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з
моменту звернення Споживача;
5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх
ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
6) не оплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні
(іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови
документального підтвердження такої відсутності;
7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;
8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;
9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати
за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;
10) розірвання договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати
розірвання договору, за умови допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання
послуги.
12. Споживач зобов’язується:
1) укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням
послуг, що виникли з його вини;
3) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з твердими
побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм. Не складувати побутові
відходи поза контейнером, не завантажувати в контейнери відходи, вивезення яких не передбачено
цим договором;
5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі,
встановленому відповідно до пункту 22 цього договору;
6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого
майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30
календарних днів від дня настання такої події;
7) забезпечити належне збирання побутових відходів;
8) забезпечити роздільне збирання побутових відходів (за наявності контейнерів для
роздільного збору відходів);
9) визначати разом з власником майданчиків та Виконавцем місця розташування
контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків,
утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби. Не
вчиняти дій, спрямованих на переміщення контейнерів.
10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості
контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням
унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і
правил;
11) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до
них інших відходів.

Права та обов’язки виконавця

13. Виконавець має право:
1). Вимагати від Споживача виконувати умови даного договору, Правила благоустрою

Сокальської міської територіальної громади. Забезпечувати утримання у належному санітарно-
технічному стані контейнерних майданчиків, контейнерів, з метою запобігання їх переповнення;

2). Вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів (при
наявності контейнерів для роздільного збирання);
3). Припинити/зупинити надання послуг у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі в
порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість
таких послуг не відповідають умовам договору;
4). Вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення
виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт,
проведених Виконавцем;
5). Звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;
6). Отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла
(іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі
Споживача;
7). Використовувати персональні дані Споживача відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» виключно для здійснення своїх повноважень, пов’язаних з виконанням
зазначеного договору.
14. Виконавець зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із
законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору;
2) на вимогу готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням
відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;
3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну
інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок
надання послуг, графік вивезення побутових відходів;
4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити
відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі,
несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;
5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені
законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку
(штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 22 цього договору;
7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог
(претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;
8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок,
пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;
9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими
відходами;
10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з
перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в
спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до
правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного
очищення населених пунктів;
11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі
перебування їх у власності Виконавця;
12) ліквідувати звалище побутових відходів у разі його утворення в місці збирання цих
відходів через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання
твердих побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний
засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

15. Згідно з рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 03 серпня 2022 року
за No 200 тарифи становлять:
- розміщення побутових відходів за 1 куб. метра становить 43,44 грн. (населення, бюджетні
установи, інші споживачі);
- розміщення, збирання, вивезення твердих побутових відходів за 1 куб. метра становить
135,17 грн. (населення, бюджетні установи, інші споживачі);
- розміщення, збирання, вивезення великогабаритних відходів за 1 куб. метра становить
154,74 грн. . (населення);
- розміщення, збирання, вивезення твердих побутових відходів та великогабаритних відходів
за одну особу: приватний сектор становить – 20,08 грн.; комунальний сектор – 18,83 грн.
(населення).
16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
Розмір місячної плати для фізичних та юридичних осіб, які є власниками (співвласниками,
користувачами) житлового нерухомого майна в якому зареєстровані та мешкають громадяни
визначається шляхом множення плати за послуги з поводження з побутовими відходами для
населення на 1 особу на місяць на кількість зареєстрованих мешканців, для юридичних осіб розмір
місячної визначається залежно від джерела утворення побутових відходів надходження та їх
розрахункової одиниці.
17. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг споживач здійснює оплату за цим
договором не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим, що є граничним строком
внесення плати за спожиту послугу.

Виконавець формує на підставі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає
споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за
послуги. Рахунок
надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в
електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків
споживачів. За
бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.
Під час
здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона
здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів). У разі коли
споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла
переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в
рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі

відсутності такої заборгованості в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з
найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права
зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди
споживача. Споживач не звільняється від
оплати послуги, отриманої ним до укладення цього договору.
18. Плата в безготівковій формі вноситься на розрахунковий рахунок р/р UA
973257960000026001300166063 Філія Львівське ОУ АТ «Ощадбанк».
19. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє про це Споживачів не пізніше ніж
за 15 днів у спосіб передбачений чинним законодавством України, із зазначенням причин і
відповідних обґрунтувань.

Відповідальність сторін за порушення договору

20. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону
України “Про житлово-комунальні послуги”.
21. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач
викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих
послуг.
Строк позовної давності за не виконання Споживачем умов договору, щодо сплати коштів за
наданні послуги становить десять років.
Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2018 р. No 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання
деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам,
передбаченим договором про надання відповідних послуг ”.
За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01
відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення. При цьому
загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.
Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем
граничного строку внесення плати за послуги відповідно до пункту 17 цього договору.
У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу
неустойку (штраф, пеню) у розмірі 2 /два/ відсотків вартості послуг за договором за кожен окремий
випадок.

Порядок і умови внесення змін до договору,
зокрема щодо ціни послуги

22. Внесення змін до цього Договору за ініціативою Виконавця здійснюється шляхом
доведення до відома Споживачів Додатковою угодою одним із будь-який із нижченаведених
способів: листом, оголошенням в засобах масової інформації в тому, числі в офіційних місцевих
друкованих виданнях, по радіо, по телебаченню, шляхом опублікуванням інформації на
офіційному сайті Сокальської міської ради за посиланням.
Якщо протягом 30 днів після доведення до відома Споживачів Додаткової угоди про внесення
змін до Договору Виконавець, не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не
надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив
надання послуг Споживачу (Споживач вичинив дії, які засвідчують його волю до продовження
отримання послуги від цього Виконавця ( у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до
Договору вважаються внесеними у редакції запропонованій Виконавцем, якщо інше не
передбачено Договором. 23. У разі
прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у
строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із
зазначенням рішення відповідних органів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті виконавця
послуг. У разі зміни
тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію без
внесення додаткових змін до договору.

Форс-мажорні обставини

24. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання
зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили).
25. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті
непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси,
повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження
мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних
обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.
Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору
26. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і
його умови однакові для всіх Споживачів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є
повним і беззастережним і означає згоду Споживача зі всіма умовами Договору без виключення і
доповнення. А також свідчить про те, що Споживач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору
йому зрозумілі, Споживач не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства,загрози, і тому
подібне.
27. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від
Споживача та/або оплати Споживачем послуг наданих Виконавцем чи вчинення інших дій,
передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов договору, без підписання
письмового примірника Сторонами.
28. Споживач дає згоду дотримуватися умов договору та згоду отримувати послуги на
встановлених Виконавцем умовах з моменту надання Виконавцю заяви-приєднання та/або оплати
наданих послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду
дотримуватися умов договору. Договір набирає чинності та вважаються укладеним протягом 30
днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого
самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуг і діє до 31.12.2023 р.
Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна з Сторін не повідомить
письмово другу Сторону про відмову від договору, він вважається щоразу продовженим на
черговий однорічний період.
29. Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов’язується
розмістити повідомлення про такі зміни на веб-сайті Сокальської міської ради та/або веб-сайті
виконавця послуг. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.
30. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від
договору відповідно до абз. 2 п. 28 цього договору;
- смерті фізичної особи – споживача;
- прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи – Виконавця або визнання його
банкрутом
- припинено відповідний договір між Виконавцем та органом місцевого самоврядування (чи
уповноваженою ним особою) на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній
території населеного пункту;
- договір розірвано достроково в порядку та на підставах, встановлених цивільним
законодавством або за домовленістю сторін.
31. Дія договору припиняється шляхом розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із Сторін у разі порушення істотних умов договору другою
Стороною.
У разі припинення договору Сторони зобов’язані провести взаєморозрахунки та виконати всі
фінансові зобов’язання одна перед одною з дотриманням умов цього Договору.
У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості
про розірвання договору

Прикінцеві положення

32. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з

укладанням та виконанням договору. Умови Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих,
кому за законом надані відповідні пільги.
33. Договір розроблено відповідно до Типового договору, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. N 1070.
34. У випадках, не передбачених договором, Сторони керуються чинним законодавством

України. Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного опублікування на веб-
сайті Сокальської міської ради та на веб-сайті виконавця послуг.

35.Текст Договору постійно доступний в мережі Інтернет на офіційному сайті Сокальської
міської ради та на веб-сайті виконавця послуг. За вимогою Споживача Виконавець надає
друкований примірник цього договору.
36. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке
положення не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому
Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору.
Будь-яке положення Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в
частині, яка не визнана недійсною. Сторони докладатимуть максимум зусиль для того, щоб
замінити недійсне чи таке, що не підлягає виконанню положення іншим, таким що підлягає
виконанню та має найбільш близький зміст.
37. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть
узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
Місцезнаходження та реквізити Сторін:

Виконавець:
Комунальне підприємство «Сокальжитлокомунсервіс»
80000, Львівська обл., м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11
ЄДРПОУ - 31963156
Р/р UA 973257960000026001300166063,
МФО 325796, Філія Львівське ОУ АТ «Ощадбанк»
email- sokalszks@ukr.net , тел. 032 (257) 7-37-57
диспетчер тел.. 032 (257) 2-37-45
Директор __________________ Сергій Марчук