Розпорядження міського голови

Розпорядження про громадське обговорення
                                                     СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА                       ПРОЄКТ              

                                         ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    сесія   VIII    скликання

 РІШЕННЯ

 

 

 

 _____________202___

м. Сокаль

№_________

 

Про зміну типу та перейменування Горбківської гімназії 

Сокальської міської ради Львівської області

та затвердження статуту в новій редакції

  

 

           Керуючись Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про дошкільну освіту», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою раціонального і ефективного використання наявних ресурсів у галузі освіти, враховуючи тенденції щодо зменшення кількості учнів в населених пунктах Сокальської територіальної громади Львівської області, а саме с. Горбків, Сокальська міська рада Львівської області

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Змінити тип Горбківської гімназії Сокальської міської ради Львівської області та перейменувати Горбківську гімназію Сокальської міської ради Львівської області на Горбківську початкову школу Сокальської міської ради Львівської області.
 2. Затвердити статут Горбківської початкової школи Сокальської міської ради Львівської області у новій редакції (додається).
 3. Директору Горбківської початкової школи Сокальської міської ради Львівської області:

3.1. Провести необхідні організаційні заходи та надати документи для здійснення державної реєстрації змін у порядку визначеному чинним законодавством.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, історико-культурної спадщини, молодіжної політики, спорту та соціального захисту.

 

Міський голова                                                                              Сергій КАСЯН

                                                                                                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сокальської міської ради

Львівської області

№_________ від _____________

 

Міський голова

 

_________ С. Касян

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Горбківської початкової школи

 Сокальської міської ради Львівської області

(нова редакція)

(КОД ЄДРПОУ 23947239)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокаль – 2025

1.Загальні положення

 

1.1. Горбківська початкова школа Сокальської міської ради Львівської області (далі – Заклад освіти) є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової освіти.

1.2. Засновником Закладу освіти є Сокальська міська рада  Львівської області.

1.3. Повне найменування Закладу освіти: Горбківська початкова школа Сокальської міської ради Львівської області.

Скорочена назва: Горбківська початкова школа Сокальської міської ради.

1.4. Місцезнаходження Закладу освіти: 80020, Львівська область, Червоноградський район, село Горбків, вулиця Лесі Українки, будинок 12.

1.5. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своїм найменуванням, може мати рахунок в установі банку.  Права та обов’язки юридичної особи Заклад освіти набуває з дня державної реєстрації.

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  «Про охорону дитинства», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Сокальської міської ради Львівської області, розпорядженнями голови Сокальської міської ради Львівської області та цим Статутом.

1.7. Заклад освіти є особою публічного права, має статус неприбуткової юридичної особи, що не має на меті одержання прибутку, а основним видом діяльності якої є освітня діяльність.

 

 1. Мета, завдання та предмет діяльності Закладу освіти

2.1. Заклад освіти створений з метою всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині:

вільне володіння державною мовою;

математична компетентність;

екологічна компетентність;

інноваційність;

інформаційно-комунікаційна компетентність;

культурна компетентність;

навчання впродовж життя;

підприємливість та фінансова грамотність;

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя;

інші компетентності, передбачені  стандартом освіти.

2.2. Головним завданням Закладу є:

провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну і виховну;

виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;

формування громадянської позиції, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, вчителями, учнями;

оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання, створення інноваційного середовища з метою організації розвивально-виховного простору;

реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей.

2.3. Принципами діяльності Закладу освіти є:

людиноцентризм;

верховенство права;

забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

розвиток інклюзивного освітнього середовища;

забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

науковий характер освіти;

прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

відповідальність і підзвітність перед суспільством;

нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, Закладу освіти;

академічна доброчесність;

академічна свобода;

фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія у межах, визначених законом;

гуманізм;

демократизм;

єдність навчання, виховання та розвитку;

виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

формування громадянської культури та культури демократії;

формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

невтручання політичних партій в освітній процес;

невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);

різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань;

нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.

2.4. Заклад освіти:

реалізує положення Конституції УкраїниЗаконів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

забезпечує єдність навчання і виховання;

формує освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти;

створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам;

охороняє життя і здоров'я учнів, педагогічних та інших працівників Закладу освіти;

формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

забезпечує добір і розстановку кадрів;

планує власну діяльність та формує стратегію розвитку Закладу освіти;

утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;

встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки із Закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

видає документи про освіту встановленого зразка;

залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.5. Виховання, навчання та спілкування з дітьми в Закладі освіти здійснюється державною мовою.

2.6. Заклад освіти може здійснювати за дорученням Власника інші функції для виконання його Статутної діяльності.

2.7. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги в порядку і межах, встановлених чинним законодавством України.

2.8. Заклад освіти має право в межах погоджених планів роботи та кошторисів направляти спеціалістів за кордон та використовувати іноземних спеціалістів у своїй роботі згідно з чинним законодавством України.

2.9. Для забезпечення виконання покладених на Заклад освіти завдань, зобов’язань Заклад освіти має право звертатися до органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади області усіх рівнів за відповідною інформацією.

 3. Повноваження Закладу освіти. Організація освітнього процесу

3.1. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

3.2. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

       - безпечні та нешкідливі умови навчання та фізичного розвитку;        - дотримання державних стандартів освіти;       - дотримання договірних  зобов'язань  з  іншими  суб'єктами освітньої,  виробничої,  наукової  діяльності,  у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;       - дотримання фінансової дисципліни.

3.3. Освітній процес у Закладі освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

3.4. У Закладі освіти мовою освітнього процесу відповідно до законодавства визначена українська мова.

3.5. Зарахування учнів до Закладу освіти, їх відрахування та переведення учнів до іншого Закладу освіти здійснюються в установленому законодавством порядку.

3.6. Режим роботи Закладу освіти визначається відповідно до законодавства з урахуванням необхідності забезпечення системності освітнього процесу. Режим роботи Закладу освіти схвалюється педагогічною радою і затверджується директором та повинен забезпечувати оптимальний розподіл інтелектуального та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, заходів з фізичного виховання та загартування, раціонального харчування, профілактики травматизму, дотримання протиепідемічних заходів, вимог техніки безпеки

3.7. Гранична наповнюваність класів (груп) у Закладі освіти здійснюється відповідно до актів законодавства.

3.8. Освітній процес у Закладі освіти організовується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства, освітньої програми Закладу освіти та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

3.9. Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

3.10. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, схвалюються педагогічною радою Закладу освіти та затверджуються директором.

Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням профілю Закладу освіти та затверджується директором.

3.11. У Закладі освіти визначення рівня досягнень учнів  у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

3.13. Здобувачам освіти видається відповідний документ про освіту.

3.14. Заклад освіти є відокремленим від церкви (релігійних організацій), має світський характер.3.15. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатись в освітню діяльність Закладу освіти.3.16. У Закладі освіти забороняється створення осередків політичних партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. 3.17. Забороняється залучати здобувачів освіти, працівників Закладу освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.3.18. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти в Закладі освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

3.19. У Закладі освіти для учнів 1-4 класів за бажанням батьків таінших законних представників можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із нихздійснюється наказом директора школи на підставі заяв батьків чи іншихзаконних представників.Режим роботи групи продовженого дня визначається керівником Закладу освіти згідно нормативних документів.

4.Учасники освітнього процесу, їх права та обов’язки

4.1. Учасниками освітнього процесу Закладу освіти є:

учні;

педагогічні працівники;

інші працівники Закладу освіти;

батьки учнів;

асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог законодавства).

4.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

4.3. Здобувачі освіти мають право на:

 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, Закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання, розвитку, виховання;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);
 • користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому Закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні Закладом освіти через батьків або осіб, що їх замінюють.

4.4. Обов’язки здобувачів освіти.

     Учні зобов’язані:

1). виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального

плану за його наявності), та досягти результатів навчання, передбачених Державним стандартом освіти;

2). поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників

освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;

3). відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я

оточуючих, довкілля та майна Закладу освіти;

4). дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку Закладу

освіти.

5) повідомляти керівництво Закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб

4.5. Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.

4.6.  Керівник Закладу освіти в межах наданих йому повноважень організовує діяльність Закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу освіти, забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм, здійснює інші повноваження, передбачені розділом 5 цього Статуту та чинним законодавством.

4.7. Педагогічні працівники.

Педагогічними працівниками повинні бути особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки..

4.8. Права та обов'язки педагогічних працівників Закладу освіти регулюються Конституцією України, Законами України "Про освіту", «Про повну загальну середню освіту», Кодексом законів про працю України, та іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

4.9. Педагогічні працівники мають право на:

  - академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методи компетентнісного навчання;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, Закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Закладу освіти;

творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;

безпечні і нешкідливі умови праці;

подовжену оплачувану відпустку;

участь у громадському самоврядуванні Закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління Закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

4.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти керівництво Закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

4.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до Закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати Заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні Закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність Закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику Закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

4.12. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву Закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в Закладі освіти.

 

 1. Органи управління Закладом освіти та їх повноваження

5.1. Управління Закладом освіти та в межах наданих повноважень здійснюють:     - засновник;     - керівник Закладу освіти;     - колегіальний орган управління Закладу освіти;     - колегіальний орган громадського самоврядування.5.2. Права та обов’язки засновника Закладу освіти: 5.2.1. Права та обов’язки засновника щодо управління Закладом освіти визначається Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.

5.2.2. Засновник Закладу освіти:

 - приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу Закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом;

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами Закладу освіти;

розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником Закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами Закладу освіти;

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт Закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу освіти;

здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу освіти;

забезпечує створення у Закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в Закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами Закладу освіти.

5.2.3. Засновник може делегувати окремі свої повноваження.5.2.4. Засновник не має права втручатися в діяльність Закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим Статутом.5.2.5. Засновник Закладу освіти зобов’язаний:

  забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним Закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

у разі реорганізації чи ліквідації Закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

забезпечити відповідно до законодавства створення в Закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

5.3. Керівник Закладу освіти:

5.3.1. Керівник Закладу освіти здійснює безпосереднє управління Закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Закладу освіти.

5.3.2. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника Закладу освіти визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

5.3.3. Керівник є представником Закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.

5.3.4. Керівник Закладу освіти призначається на посаду розпорядженням голови Сокальської міської ради Львівської області з числа претендентів, які є громадянами України, мають вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан яких не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник Закладу освіти звільняється з посади розпорядженням голови Сокальської міської ради Львівської області.

5.3.5. Керівник Закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника Закладу освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії. З керівником Закладу освіти укладається строковий трудовий договір (контракт).

5.4. Одна і та ж особа не може бути керівником Закладу освіти більше ніж два строки підряд. До першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника Закладу освіти, призначеного вперше.

5.5. Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право продовжити роботу в цьому ж Закладі освіти на іншій посаді.

5.6. Керівник Закладу освіти призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника, педагогічних та інших працівників Закладу освіти. Керівник Закладу освіти має право оголосити конкурс на заміщення вакантної посади.

5.7. Керівник Закладу освіти:

організовує діяльність Закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення Закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя учнів та працівників Закладу освіти;

забезпечує створення у Закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

забезпечує виконання законодавства щодо прозорості та інформаційної відкритості Закладу освіти, оприлюднення інформації про діяльність Закладу освіти;

забезпечує Статутну діяльність Закладу освіти;

вирішує поточні питання роботи Закладу освіти;

організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

укладає договори та угоди, які пов’язані з діяльністю Закладу освіти;

діє від імені Закладу освіти без довіреності та представляє його у відносинах з іншими особами;

видає довіреності на представництво та захист інтересів в суді та інші довіреності, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу освіти;

відкриває в органах державної казначейської служби рахунки, які необхідні для забезпечення діяльності Закладу освіти;

має право першого підпису на фінансових документах;

розпоряджається коштами та майном Закладу освіти відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

затверджує положення про структурні підрозділи Закладу освіти, посадові інструкції працівників та інші необхідні документи;

веде переговори щодо укладення колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

накладає дисциплінарні стягнення на працівників Закладу освіти;

зобов’язаний організувати проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників Закладу освіти згідно з вимогами Кодексу законів про працю України;

створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

несе персональну відповідальність за збереження, відчуження, списання майна та втрати у будь-якій формі майна Закладу освіти;

несе персональну відповідальність за будь-які порушення, вчинені при зміні балансової вартості майна Закладу освіти;

вчиняє інші дії в порядку та межах, встановлених законодавством України.

5.8. Керівник Закладу освіти зобов’язаний:

виконувати Закон України "Про освіту", ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

планувати та організовувати діяльність Закладу освіти;

розробляти проект кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;

надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

організовувати фінансово-господарську діяльність Закладу освіти в межах затвердженого кошторису;

забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Закладу освіти;

затверджувати правила внутрішнього розпорядку Закладу;

затверджувати посадові інструкції працівників Закладу освіти;

організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Закладу освіти;

створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Закладі освіти, забезпечити її створення та функціонування;

забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Закладу освіти;

сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Закладі освіти;

формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Закладу освіти;

створювати в Закладі загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Закладу загальної середньої освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту""Про доступ до публічної інформації""Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;

здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;

звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Закладу освіти;

виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами Закладу освіти, колективним договором, строковим трудовим договором.

Керівник Закладу освіти зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

5.9. Колегіальний орган управління.

Основним постійно діючим колегіальним органом управління Закладу освіти є педагогічна рада.

5.10. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

5.11. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.

5.12. Педагогічна рада Закладу освіти:

схвалює стратегію розвитку Закладу освіти та річний план роботи;

схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза Закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими Закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Закладу загальної середньої освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або цим статутом до її повноважень.

5.13. Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

5.14 Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника Закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Закладі освіти..

5.15. Органи громадського самоврядування.

У Закладі освіти реалізується громадське самоврядування. Громадське самоврядування в Закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в Закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні Закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

5.14. У Закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників Закладу освіти;

- органи учнівського самоврядування;

- органи батьківського самоврядування.

Орган громадського самоврядування у Закладі освіти створюється за ініціативою учасників освітнього процесу.

5.15. Громадське самоврядування у Закладі освіти здійснюється на принципах:

- пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

- верховенства права;

- взаємної поваги та партнерства;

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;

- прозорості, відкритості та гласності;

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;

- взаємної відповідальності сторін.

5.16. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори колективу Закладу освіти.

5.17. Загальні збори заслуховують звіти керівника з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Закладу освіти.

 1. Майно та фінансово-господарська діяльність Закладу освіти

6.1. До майна Закладу освіти належать:

- нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, комунікації, обладнання тощо;

- майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності;

- право користування земельною ділянкою визначається відповідно до Земельного кодексу України;

- інші активи, передбачені законодавством.

6.2. Власником майна є засновник Закладу освіти.

6.3. Майно Закладу освіти належить йому на праві оперативного управління. Фінансування Закладу освіти здійснюється за рахунок коштів державного та районного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

6.4. Об’єкти та майно Закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

6.5. Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

6.6.Фінансово-господарська діяльність Закладу освіти здійснюється на основі його кошторису, затвердженого власником.

Джерелами формування кошторису Закладу освіти є:

- кошти державного та районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

   - благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

   - інші джерела, не заборонені законодавством.

6.7. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету здійснюється шляхом надання освітньої субвенції.

6.8. Фінансування може здійснюватися за кошти місцевого бюджету  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.9. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

6.10.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Закладу освіти здійснюється за рахунок коштів засновника (засновників) Закладу освіти.

6.11. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.12. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі освіти визначається керівником відповідно до вимог законодавства. Бухгалтерський облік  може здійснюватись самостійно Закладом освіти або шляхом укладання договорів з Комунальною установою «Центр з обслуговування Закладів освіти Сокальського району» Сокальської міської ради Львівської області.

6.13. Доходи (прибутки) Закладу освіти або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

6.14. Отримані доходи (прибутки) або їх частини Закладу освіти не підлягають розподілу серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.15. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

6.16. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

6.17. Порядок оприлюднення та інформація, що підлягає оприлюдненню, додатково регулюється спеціальними законами.

6.18. Інформація та документи, що підлягає оприлюдненню, не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 

 

 1. Контроль за діяльністю Закладу освіти

7.1. З метою реалізації єдиної державної політики та забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності у Закладі освіти здійснюється державний нагляд (контроль).

7.2. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу, дотриманням Статуту здійснює засновник або уповноважений ним орган.

 

 

 

 1. Припинення Закладу освіти

8.1. Заклад освіти припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації Закладу освіти майно, права та обов’язки переходять до правонаступника.

8.2. Рішення про припинення Закладу освіти приймає Сокальська міська рада Львівської області. У випадках, передбачених законодавством, Заклад освіти може бути ліквідований за рішенням суду.

8.3. У разі прийняття рішення про припинення Закладу освіти Сокальська міська рада Львівської області призначає комісію з припинення (комісію з реорганізації або ліквідаційну комісію) та встановлює порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до Закладу, що припиняється. З моменту оприлюднення рішення про призначення комісії, до неї переходять повноваження щодо управління справами Закладу освіти.

8.4. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), розподільчий баланс (у разі поділу) або ліквідаційний баланс (у разі ліквідації), які підлягають затвердженню на сесії міської ради.

8.5. Заклад освіти є таким, що припинився, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

8.6. Майно Закладу освіти, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, передається засновнику.

8.7. Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень ліквідованого Закладу освіти, використовуються виключно на освітні потреби.

8.8. У разі реорганізації чи ліквідації Закладу освіти Сокальська міська рада Львівської області забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити здобуття  освіти.

8.9. У разі припинення Закладу освіти у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи Закладу освіти мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 

 

Приєднані файли
Додаток до розп. 191-од Горбків.docx
Розп. № 191-од Горбківська гімназія.jpg